Najczęściej zadawane pytania:

 • Czym jest Program BIK HUB?

  BIK HUB to piaskownica technologiczna, którą BIK udostępnia zainteresowanym podmiotom bezpłatnie, oferując bezpieczne środowisko testowe. To inicjatywa, którą kierujemy do startupów i fintechów, które chciałyby za pomocą jednego punktu dostępowego BIK API, uzyskać dostęp do danych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym do wybranych danych statystycznych BIK w oparciu o lokalizację. To możliwość efektywnej i bezpiecznej walidacji nowatorskich usług i produktów, przed udostępnieniem ich na rynku.

 • Jaki jest cel działania piaskownicy - Programu BIK HUB?
  Celem Programu Piaskownicy jest wspieranie podmiotów wdrażających innowacyjne rozwiązania przy użyciu nowoczesnych technologii oraz nawiązanie współpracy przez BIK z zainteresowanymi podmiotami. To miejsce do tworzenia nowych, innowacyjnych modeli usług, kierowanych do partnerów biznesowych z zupełnie nowych segmentów.
 • Kto jest właścicielem BIK HUB?
  Właścicielem Programu BIK HUB oraz właścicielem środowiska testowego – Platformy BIK Open API, jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • Do kogo skierowany jest Program BIK HUB?
  Program adresujemy do wszystkich podmiotów tworzących innowacyjne rozwiązania – z różnych sektorów na różnym etapie rozwoju, w tym także start-upów i fintechów  – podmiotów z siedzibą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które zgłaszają swój udział w Programie Piaskownicy. Inicjatywa BIK HUB koncentruje się na potrzebach przedsiębiorców zarówno tych będących w początkowej fazie swojego rozwoju, jak i tych, którzy budują innowacyjne rozwiązania na doświadczeniach z dotychczasowej działalności.
 • Jakie korzyści oferuje uczestnikom udział w Programie?
  Udział w Programie BIK HUB to możliwość przetestowania prototypowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku Platformy BIK Open API, bez konieczności inwestycji we własną infrastrukturę techniczną. BIK Hub to szansa na weryfikację rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie informatyczne. Wartością dodaną uczestnictwa w Piaskownicy BIK jest również ocena potencjału biznesowego zgłaszanych pomysłów, a także konsultacje specjalistów na każdym etapie testów. Zaletą uczestnictwa w Programie jest perspektywa zainteresowania wypracowanym rozwiązaniem instytucji, z którymi współpracuje BIK.
 • Na jakie wsparcie można liczyć?
  Uczestniczący w Programie BIK HUB podmiot zyskuje możliwość weryfikacji swojego nowatorskiego rozwiązania w bezpiecznym środowisku danych, gromadzonych przez zaufaną instytucję. Zapewnione jest wsparcie techniczne w trakcie trwania testów (zapewnienie dostępu i sprawnego funkcjonowania środowiska testowego). Każdy z uczestników będzie mógł korzystać z ponad 20-letniej wiedzy ekspertów BIK w tworzeniu rozwiązań, badaniu opinii, analizowaniu potrzeb klientów rynku finansowego.
 • Czy udział w Programie jest płatny?
  Udział w Programie jest bezpłatny, co efektywnie wpływa na obniżenie kosztów wejścia na rynek nowych podmiotów i oferowanych przez nie rozwiązań.
 • Jak można wziąć udział w Programie?

  Aplikowanie do Programu BIK HUB jest bardzo proste (przeczytaj). W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie, wystarczy uzupełnić Formularz oraz przesłać dokumenty i informacje wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 • Jakie są kryteria zakwalifikowania do Programu?

  W procesie aplikacyjnym bierzemy pod uwagę 6 elementów (przeczytaj). Kwalifikacja do udziału w Programie odbywa się w dwóch etapach: etap 1 - ocena formalna aplikującego podmiotu oraz etap 2 - ocena merytoryczna aplikującego podmiotu. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie zostały określone w Regulaminie.

 • Czy przed zgłoszeniem udziału, można skorzystać z konsultacji?
  Każdy Uczestnik Programu będzie miał możliwość konsultowania swojego rozwiązania z ekspertami z Grupy BIK. W przypadku pytań na etapie aplikowania, zapraszamy do kontaktu poprzez (Formularz).
 • Czy można aplikować więcej niż raz?
  Tak. Program BIK HUB jest inicjatywą skierowaną do podmiotów zainteresowanych budową innowacyjnych rozwiązań, otwartych na nowe doświadczenia. Przeczytaj, jak wziąć udział w Programie?
 • Jakie wymagania technologiczne trzeba spełnić, by móc wziąć udział?

  Kluczowe dla Programu BIK HUB jest zobowiązanie współpracujących podmiotów do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania poufności. Ponadto, każdy uczestnik jest obowiązany do dysponowania niezbędnymi środkami technicznymi, odpowiednio wykwalifikowanym personelem, doświadczeniem i wiedzą umożliwiającymi udział w Programie. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie zostały określone w Regulaminie.

 • Czy BIK Hub zapewnia finansowanie pomysłu/zgłaszanego rozwiązania?
  Udział w Programie nie zapewnia finansowania rozwiązania. W ramach bezpłatnego uczestnictwa w Programie, BIK gwarantuje profesjonalną ocenę potencjału biznesowego pomysłu. Skorzystanie z nowoczesnego i bezpiecznego środowiska informatycznego BIK, to także perspektywa zainteresowania wypracowanym rozwiązaniem instytucji, z którymi współpracuje BIK.
 • Czy zachowam prawa do mojego pomysłu?

  Prawo dotyczące własności intelektualnej oraz Prawo pierwszeństwa zostały określone w Regulaminie.

 • Jakie dane dostępne są w ramach Platformy BIK Open API?

  Program pozwala na testowanie rozwiązań w oparciu m.in. o usługi geoscoru, czyli informacji o ocenie punktowej osób wskazanej lokalizacji, usługi statystyczne dot. korzystania z kredytów osób, zamieszkujących dany obszar. Zapewniony jest również dostęp do publicznych rejestrów, pozwalający na przegląd i analizę danych o przedsiębiorcach. Więcej, przeczytaj na Produkty i usługi.

 • Jak długo możliwe jest testowanie środowiska?

  Uczestnik Programu, podczas aplikacji, określa wnioskowany okres przeprowadzania testów w ramach środowiska, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące. Szczegółowe zasady określone w Regulaminie.

 • Co dzieje się po zakończeniu testów?

  Uczestnik samodzielnie dokonuje analizy wyników przeprowadzonych testów i weryfikuje czy są zgodne z założeniami.  Uczestnik zobowiązany jest do przekazania raportu końcowego z testów rozwiązania. Szczegółowe zasady określone w Regulaminie.

 • Jak długo trwa proces decyzyjny naboru do Programu?

  Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest w ciągu 19 dni, z możliwością przedłużenia w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do Programu przekazywana jest w ciągu 7 dni od dnia dokonania oceny.

 • Czy mogę odwołać się od decyzji odrzucającej moją aplikacje?

  Tak, każdemu podmiotowi zgłaszającemu przysługuje uprawnienie złożenia odwołania od decyzji Organizatora Piaskownicy. Odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu.

 • W jaki sposób przekazywana jest decyzja o naborze do Programu?

  Decyzja o naborze do Programu przesyłana jest droga elektroniczną, na adres wskazany w formularzu aplikacyjnym.

* - pola wymagane

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa. Numer KRS: 0000110015, Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości, NIP: 951-177-86-33, REGON: 012845863. Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania kontaktu w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.

Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.