Administrator Danych - Biuro Informacji Kredytowej

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa. Numer KRS: 0000110015, Sąd Rejonowy m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości, NIP: 951-
177-86-33, REGON: 012845863. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@bik.pl. Twoje
dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania kontaktu w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane
osobowe przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Masz
prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do Prezesa UODO;


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie jednak
skutkowało brakiem możliwości realizacji kontaktu z Tobą. Na podstawie danych osobowych nie są
podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.