Administrator Danych - Biuro Informacji Kredytowej

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa. Numer KRS: 0000110015, Sąd Rejonowy m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości, NIP: 951-
177-86-33, REGON: 012845863. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@bik.pl. Twoje
dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym
odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są
przez okres prenumeraty newslettera. Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem;
 7. wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie jednak
skutkowało brakiem możliwości przesyłania newslettera. Na podstawie danych osobowych nie są
podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.